Łukasz Paszyński Adwokat Jarosław

Adwokat Łukasz Paszyński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończył w 2010 roku.

Będąc na ostatnim roku studiów ukończył kursy: Mediatora sądowego i Doradztwa ds. pozyskiwania funduszy europejskich organizowany przez Ośrodek Konsultacyjno – Mediacyjny w Lublinie.

W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu. W toku aplikacji adwokackiej odbył praktyki w poszczególnych Wydziałach Sądu Rejonowego w Jarosławiu i Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak również Wydziałach Gospodarczych Sądu Rejonowego w Przemyślu oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Od 2014 roku wykonuje zawód adwokata w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej.

Obecnie współpracuje m.in. z Podkarpacką Fundacją Pomocy i Rozwoju, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych.

 

Oferta

 • rozwód /separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie 

 

 

 • ustalanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • ochrona własności i posiadania (powództwa windykacyjne i negatoryjne) - eksmisje
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności osobistych, gruntowych (drogi koniecznej), służebności przesyłu 
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
 • dział spadku
 • zachowek

 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności (sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej, pozwów)
 • odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy z powództw Funduszy Sekurytyzacyjnych o zapłatę "dawnych roszczeń"
 • dochodzenie roszczeń związanych z NNW
 • waloryzacja polis posagowych
 • sporządzanie umów prawa cywilnego
 • reprezentowanie stron na etapie postępowania egzekucyjnego (sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji)

 

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (również sprawy wykroczeniowe)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed sądami i organami ścigania (w tym dochodzenie nawiązki, naprawienia szkody)
 • sprawy z oskarżenia prywatnego (sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentacja przed Sądem)
 • sporządzanie środków odwoławczych – apelacji, zażaleń, sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • wnioski o wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary/przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny
 • ułaskawienie
 • rozłożenie kary grzywny oraz należności sądowych na raty bądź ich umorzenie

 

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania – z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypadku przy pracy, dyskryminacji
 • roszczenia ze stosunku pracy (o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny)
 • odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • emerytury ( w tym w warunkach szczególnych)
 • renty (z tytułu niepełnosprawności, rodzinne)
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

 

 

 

Ostatnia aktywność

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Oskarżenie prywatne zalicza się do jednego z trybów ścigania, który wiąże się z czynami dotykającymi jedynie interesów indywidualnych podmiotów. Katalog przestępstw ściganych w trybie prywatnoskargowym kształtuje prawo karne materialne.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym spośród stosowanych w postępowaniu karnym środków zapobiegawczych. Jest to zarazem jedyny znany w polskiej procedurze karnej środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym.

Służebność drogi koniecznej

Zgodnie z art. 145 § 1 kc jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Dozór elektroniczny - jako forma wykonywania kary pozbawienia wolności

Z dniem 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2016 poz. 428). Przed wskazaną nowelizacją dozór elektroniczny stanowił jedną z form kary ograniczenia wolności (według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 r.).