Łukasz Paszyński Adwokat Jarosław

Adwokat Łukasz Paszyński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończył w 2010 roku.

Będąc na ostatnim roku studiów ukończył kursy: Mediatora sądowego i Doradztwa ds. pozyskiwania funduszy europejskich organizowany przez Ośrodek Konsultacyjno – Mediacyjny w Lublinie.

W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu. W toku aplikacji adwokackiej odbył praktyki w poszczególnych Wydziałach Sądu Rejonowego w Jarosławiu i Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak również Wydziałach Gospodarczych Sądu Rejonowego w Przemyślu oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Od 2011 roku członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Obecnie współpracuje m.in. z Podkarpacką Fundacją Pomocy i Rozwoju, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych.

 

Oferta

 • rozwód /separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie 

 

 

 • ustalanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • ochrona własności i posiadania (powództwa windykacyjne i negatoryjne) - eksmisje
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności osobistych, gruntowych (drogi koniecznej), służebności przesyłu 
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
 • dział spadku
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • niegodność dziedziczenia

 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności (sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej, pozwów)
 • odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy z powództw Funduszy Sekurytyzacyjnych o zapłatę "dawnych roszczeń"
 • dochodzenie roszczeń związanych z NNW
 • waloryzacja polis posagowych
 • sporządzanie umów prawa cywilnego
 • reprezentowanie stron na etapie postępowania egzekucyjnego (sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji)

 

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (również sprawy wykroczeniowe)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed sądami i organami ścigania (w tym dochodzenie nawiązki, naprawienia szkody)
 • sprawy z oskarżenia prywatnego (sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentacja przed Sądem)
 • sporządzanie środków odwoławczych – apelacji, zażaleń, sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • wnioski o wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary/przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny
 • ułaskawienie
 • rozłożenie kary grzywny oraz należności sądowych na raty bądź ich umorzenie

 

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania – z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypadku przy pracy, dyskryminacji
 • roszczenia ze stosunku pracy (o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny)
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • emerytury ( w tym w warunkach szczególnych)
 • renty (z tytułu niepełnosprawności, rodzinne)
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

 

 

 

Ostatnia aktywność

Zaprzeczenie ojcostwa

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Surogacja a spółdzielcze prawo do lokalu

Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka (art. 33 pkt 10 KRO).